REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOMANA

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.   Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane osobowe Klienta pobierane poprzez formularz zamówienia gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu Internetowego EKOMANA ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.

2.   Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy EKOMANA w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (informowanie o nowościach i promocjach). 

3.  Sprzedawcą w sklepie internetowym EKOMANA jest Mana Patryk Ossowski, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Związku Jaszczurczego 5/7, NIP 5842708239, REGON 382799228

II. OFERTA

1.   Artykuły oferowane przez Sklep Internetowy EKOMANA są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta. W przypadku otrzymania towaru z wadą fabryczną lub prawną klientowi przysługuje roszczenie do producenta, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami gwarancji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

2.   Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym EKOMANA są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na zamawiane produkty wystawiamy faktury VAT.

3.   Sklep Internetowy EKOMANA zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Posiada on również prawo do usuwania i dodawania towarów do oferty, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie, w szczególności z powodu wyczerpania zapasów.

4.  Ceną obowiązującą Klienta jest cena widniejąca na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia powiększona o ustalone koszty transportu towaru. W e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia wskazana jest cena, która jest tożsama z ceną widniejącą na stronie w momencie składania zamówienia, powiększoną o koszty transportu.

5.   Kolorystyka produktu uwidocznionego na stronie Sklepu Internetowego EKOMANA może odbiegać od rzeczywistości.

6.   Gwarancja producenta w zależności od grupy produktowej wynosi:

-  Na cały asortyment - 1 rok

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.  Podstawą do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.

2.   W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane poprzez e-mail.

3.  W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sklep Internetowy EKOMANA zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.

4.   Klient Sklepu Internetowego EKOMANA jest informowany o stanie realizacji jego zamówienia. 

5.   Złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane e-mailem.

6.   Jeżeli Klient nie otrzyma e-maila zwrotnego, oznacza to, że błędnie wpisał swój adres e-mail.

7.   Czas realizacji zamówień wynosi od 1 do 14 dni.

8.   Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży, który do Kupującego jest wysyłany drogą e-mailową.


IV. DOSTAWA

1. Dostarczenie zamówionych towarów następuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez sklep, z wyjątkiem towarów z oznaczonych wydłużonym czasem oczekiwania.

2. Klient ma możliwość wyboru formy dostarczenia zamówienia, spośród wymienionych poniżej:

- Przesyłka kurierska GLS,
- Dostawa do Paczkomatu InPost,
- Przesyłka pobraniowa GLS,

3. Zamówiony towar jest dostarczany na adres klienta wskazany w zamówieniu lub w przypadku wyboru dostawy do Paczkomatu InPost – do wskazanego przez klienta Paczkomatu.

4. Sprzedający ponosi koszty dostawy przy Zamówieniach o łącznej wartości równej lub przekraczającej 199 zł, oraz przesyłki pobraniowej. W pozostałych przypadkach koszty dostawy ponosi klient.

5. Koszt dostawy zależny jest od podmiotu realizującego dostawę, sposobu płatności oraz wartości zamówienia I podawany jest podczas finalizowania procesu składania zamówienia.

 

V. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1.   Podstawą do reklamacji jest w szczególności dowód zakupu.

2.   Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Klient powinien poinformować sprzedawcę o zwrocie na piśmie lub drogą elektroniczną, przesyłając otrzymany w potwierdzeniu zamówienia wypełniony formularz zwrotu. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania.

3.  Odbierając zamówiony towar, Klient zobowiązany jest sprawdzić stan produktu, oraz jego zgodność z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodności z zamówieniem, Klient zobowiązany jest zgłosić zaistniałą sytuację sprzedawcy.

4.  Zwrot (dostarczenie) zamówionego towaru następuje na koszt Klienta nie później niż w ciągu 14 dni od terminu poinformowania sprzedającego o odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwroty należy przesyłać wraz z formularzem zwrotu na adres: Mana Patryk Ossowski, ul. Związku Jaszczurczego 5/7, 80-288 Gdańsk. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Klientowi należność za zwracany towar w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. (Obowiązuje data potwierdzenia otrzymania przesyłki).

VI. REKLAMACJE

1.  Klient może składać reklamacje: (i) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@ekomana.pl, (ii) na piśmie na adres: Mana Patryk Ossowski, ul. Związku Jaszczurczego 5/7, 80-288 Gdańsk.

2.   Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie, nie dłuższym niż 30 dni.

3.  Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów. Platforma do rozstrzygania sporów dostępna jest pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Sklep Internetowy EKOMANA zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w szczególność w razie zmiany stanu prawnego.

2.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3.   W sprawach nieokreślonych przez niniejszy regulamin, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4.   Dokonanie płatności w Sklepie Internetowym EKOMANA oznacza akceptację niniejszego regulaminu.